Regulamin Konkursu Jewels


§ 1
Postanowienia ogólne


1. Organizatorem Konkursu pod nazwą JEWELS zwanego dalej „Konkursem”) jest ​ Jewels&Co (zwanymi dalej „Organizatorem”).
2. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook ani Instagram.
3. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem (dalej „Regulamin”).
4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem (dalej „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
6. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem strony internetowej.
7. Konkurs odbędzie się w jednej serii, od 14 sierpnia 2017 roku do 21 sierpnia 2017 roku.


§ 2
Warunki udziału w Konkursie


1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które mają ukończone 18 lat.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby zatrudnione u Organizatora, Koordynatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny, a także podmioty współpracujące z Organizatorem na innej podstawie niż stosunek pracy.
3. Warunki przystąpienia do Konkursu opisane są w poście. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w ust. 1-3 niniejszego paragrafu.
4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Konkursu niniejszego Regulaminu. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.


§ 3
Zasady i przebieg Konkursu


1. Przystąpienie do Konkursu, tj. w zależności od opisu w poście.2. Uczestnik może wziąć udział w konkursie niezliczoną ilość razy.
3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z potrzebami Konkursu.
4. Dane osobowe uczestników biorących udział w Konkursie będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997r. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do przeprowadzania Konkursu. 5. Wyłączną odpowiedzialność za treść oraz prawdziwość podanych przez siebie danych osobowych (w szczególności adresu e-mail) ponosi Uczestnik.
6. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu Koordynator powoła Jury konkursu.
7. W skład Jury wejdą właściciele ​ Jewels&Co​ . Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne.
8. Posiedzenie Jury nie jest jawne.
9. Zasady konkursu:
1) Uczestnik ma za zadanie:
a. odwiedzić stonę ​ www.jewels-co.com
b. dać jawnie znać organizatorowi, że bierze udział w konkursie
2) O wygranej decyduje spełnienie wszystkich kryteriów uczestnictwa oraz subiektywne odczucie powołanego Jury.
3) Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni po jego zakończeniu,w dowolnym momencie wyznaczonym przez organizatora.
4) Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania o wiarygodności danych osób, biorących udział w Konkursie.
10. Organizator nie bierze odpowiedzialności za brak możliwości kontaktu ze Zwycięzcą Konkursu z przyczyn, leżących po stronie Zwycięzcy, w szczególności podania błędnego/nieistniejącego adresu e-mail, o którym mowa w § 3 ust. 3. W takich przypadkach Zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody.
11. Lista Zwycięzców zostanie opublikowana na blogu organizatora lub zwycięzcy zostaną poinformowani bezpośrednio.


§ 4
Nagrody


1. Nagrody w Konkursie ufundowane zostały przez markę Jewels&Co.
2. W Konkursie zostaną przyznane nagrody w ilości określonej przez organizatora.
3. Nagrody zostaną przesłane przez Koordynatora przesyłką poleconą na koszt Organizatora.
4. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie nagrody w formie ekwiwalentu pieniężnego. Nie jest  możliwa rezygnacja z części nagrody.Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody.


§ 5
Odpowiedzialność


1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, siły wyższe mające wpływ na realizację Konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Autor pracy konkursowej ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby udostępniona praca konkursowa  naruszała prawa, w szczególności prawa autorskie oraz dobra osobiste osób trzecich.
4. W przypadku naruszenia przez autora postanowień niniejszego regulaminu, organizator może wykluczyć go z udziału w konkursie.


§ 6
Postanowienia końcowe


1.Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: ​ www.jewels-co.com oraz w siedzibie Koordynatora w czasie trwania niniejszego konkursu.
2.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników. O zmianie Regulaminu lub przedłużeniu lub skróceniu czasu trwania Konkursu
3.Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Wszelkie dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie.
4.Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Niezastosowanie się do powyższego Regulaminu skutkuje usunięciem z Konkursu.
5.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.